A1 A2 B1 B2
Saan aru tutta­va­test sõnadest ja fraas­i­­dest, mis puu­du­­ta­vad mind, minu perek­onda ja minu vahetut ümb­­rust, kui ini­me­sed räägivad aeg­la­selt ja sel­gelt. Saan aru fraasidest ja sageli ka­su­­tatavatest sõnadest, mis on va­he­tult seotud mulle olu­lis­te valdkon­da­dega (näiteks info minu ja mu pere­konna kohta, sisse­­ostu­de tegemine, kodu­koht, töö). Saan aru lühikeste, liht­sate ja sel­gelt väljahäälda­tud ütluste põhi­sisust. Saan aru põhilisest infost selges tava­kõnes tuttaval tee­mal: töö, kool, vaba aeg jne. Saan aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või tele­saadete põhisi­sust, kui need käsitlevad päevatee­ma­sid või mulle huvita­vaid teemasid. Saan aru pike­matest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru enamiku tele­uudiste, publit­sis­ti­ka­saadete ja filmide sisust.
Saan aru tutta­vatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lause­test näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. Saan aru väga lühi­kes­test liht­sa­test teks­tidest. Oskan leida eel­da­tavat spetsiifilist infot lihtsatest iga­päeva­­teks­tidest (näiteks reklaamid, töö­pakku­mi­sed, prospektid, me­nüüd, sõidu­plaa­nid), samuti saan aru lühikes­test lihtsatest isiklikest kirjadest. Saan aru tekstidest, mis koosnevad sage­damini esinevatest või minu tööga seo­tud sõnadest. Saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjel­dusest isiklikes kirjades. Saan aru aktuaal­setel teemadel kirjutatud artikli­test, kus autorid väljendavad min­geid kindlaid seisu­kohti või vaate­nurki. Saan aru tänapäevasest proosast.