A1 A2 B1 B2
Oskan lihtsal viisil suhelda tingi­musel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning mind vestlemisel aitab. Oskan kü­sida lihtsaid küsi­musi ja neile vastata. Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida. Saan enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskan ette­valmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskan vestelda piisavalt spontaan­selt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt ema­keelena kõnelevate inimes­tega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada.
Oskan kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjelda­maks kohta, kus elan ja inimesi, keda tunnen. Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingi­musi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. Oskan lihtsate seostatud lau­se­tega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavat­su­si. Oskan lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskan edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskan selgelt ja üksik­asja­likult käsitleda ainest laias teemade­rin­gis, mis puudutab minu hu­vi­alasid. Oskan sel­gi­tada oma seisukohti ak­tuaal­setel tee­madel, tuues välja eri arva­mus­te poolt- ja vastu­argu­­mendid.